fbpx Wydawnictwo UG | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • between. pomiędzy to seria wydawnicza tworzona przez Zespół Badań nad Tekstem działający na Uniwersytecie Gdańskim w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury i Teatru i seminarium naukowego BACK 2. Składają się na nią wydawane w języku polskim lub angielskim zbiory artykułów naukowych oraz monografie tematyczne. Głównym celem serii jest upowszechnianie badań naukowych dotyczących ważnych zagadnień literatury anglojęzycznej, jak również istotnych kwestii teoretycznych, obejmujących większy obszar badawczy. Publikacje between. pomiędzy skupione są na zagadnieniach związanych z szeroko pojętą formą, jednakże seria pozostaje otwarta na badania, które proponują komplementarne podejście do literatury.

  Nazwa serii – between. pomiędzy – świadczy o zainteresowaniu redaktorów tekstami zawieszonymi pomiędzy rodzajami i gatunkami literackimi, pomiędzy kierunkami i epokami historycznymi oraz pomiędzy kulturami narodowymi i językami.

  Redakcja naukowa serii: Tomasz Wiśniewski, David Malcolm, Monika Szuba oraz Katarzyna Kręglewska

  Książki w tej serii wydawniczej:

 • Redaktor naczelny: dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG

  Książki w tej serii wydawniczej:

 • Redaktor naczelny: dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG

  Książki w tej serii wydawniczej:

 • Seria „Bibliotheca Utopiana" ma przybliżyć polskim czytelnikom najbardziej reprezentatywne angielskie i amerykańskie utopie i dystopie literackie, których powstanie datuje się od XVII w., a kończy na XX w., nigdy dotąd nietłumaczone na język polski. Gatunek zapoczątkowany w XVI w. przez słynną Książeczkę zaiste złotą i niemniej pożyteczną jak przyjemną o najlepszym ustroju państwa i nieznanej wyspie Utopii Thomasa More'a ewoluował na przestrzeni wieków. Przechodząc różne fazy, od form traktatowych po powieść utopijną, do dziś fascynuje odbiorców swym potencjałem nakierowanym na przyszłość. Seria obejmuje najważniejsze klasyczne teksty utopijne, przedstawiające odmienne obrazy idealnych światów utopie futurystyczne i feministyczne oraz apokaliptyczne, antysocjalistyczne, antyimigranckie i satyryczne dystopie stanowiące ostrzeżenie przed groźbą totalitaryzmu lub innych destruktywnych zjawisk społecznych. W ramach serii są publikowane powieści reprezentujące bardzo różny poziom artystyczny - od literacko nieporadnych, ale historycznie ważnych, po dzieła uznawane za klasyczne. Każdy tom zawiera obszerny wstęp omawiający podstawowe znaczenia utworu i jego miejsce w historii literatury utopijnej oraz niezbędne objaśnienia ułatwiające czytelnikowi zrozumienie utworu.

  Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Celem serii EUROPEJSCY KLASYCY SZTUKI PRZEKŁADU OD XIV DO XIX WIEKU jest przedstawienie w możliwie jak najpełniejszej wersji najwybitniejszych i najważniejszych tekstów zaliczających się do refleksji nad sztuką przekładu. Znajdują się wśród nich często dziś nieznane i niesłusznie zapomniane dzieła europejskich tłumaczy oraz uczonych badających specyfikę tej trudnej i arcyważnej sztuki.

  Książki w tej serii wydawniczej:

 • Intensyfikacja badań nad strukturą i funkcjonowaniem biocenoz wód przybrzeżnych naszego Bałtyku, a szczególnie Zatoki Gdańskiej, stwarza potrzebę dokładnej znajomości gatunków roślin tam występujących, gdyż odgrywają one bardzo ważną rolę jako producenci zarówno w strefie pelagicznej, jak i na dnie w strefie litoralu. Znajomość taksonomiczna glonów okazała się również nieodzowna w wielu innych aktualnie rozwijanych kierunkach badań ekologicznych.

  Znane obecnie dane odnośnie do flory glonów i innych roślin z polskiego Bałtyku są bardzo skąpe i rozproszone, stąd też korzystanie z nich na co dzień jest niezmiernie uciążliwe. Ponadto są to najczęściej tylko listy gatunkowe, bez chociażby skrótowego omówienia cech diagnostycznych, nie mówiąc już o dokumentacji ikonograficznej lub zielnikowej. Zaistniała więc konieczność zebrania tych danych, dokonania ich analizy oraz opracowania w formie klucza do oznaczania gatunków.

  Całość serii składa się z ośmiu części. Pierwsza część dotyczy sinic. Kolejne odnoszą się do euglenin, bruzdnic, okrzemek, te ostatnie zostaną wydane w czterech tomach, piąta część dotyczy wiciowców obejmujących trzy gromady: haptofity, kryptofity i chrysofity. Szósta część dotyczyć będzie gatunków należących do krasnorostów i brunatnic, zaś siódma część obejmuje zielenice, wydane w dwóch tomach. W ostatniej części zostaną omówione rośliny naczyniowe występujące z Zatoce Puckiej oraz w Zalewie Szczecińskim i Wiślanym.

  Przy doborze materiału kierowano się listami gatunkowymi pochodzącymi z dostępnych opracowań dotyczących flory Zatoki Gdańskiej, w tym Zatoki Puckiej jako części akwenu ograniczonej Półwyspem Helskim. Uwzględniono również gatunki notowane w Zalewie Wiślanym i Szczecińskim oraz w wysłodzonych rejonach Bałtyku. Włączone zastały także takie gatunki, które mogą występować w wodach Zatoki Gdańskiej i podczas dalszych dokładnych badań zostaną tam odnalezione. W związku z tym, że analizowane akweny charakteryzują się bardzo znacznym stopniem wysłodzenia wody, obecnych jest tam też wiele gatunków, które notowane są w zbiornikach wód słodkich, takich jak jeziora, rzeki czy stawy. Tak więc dzieło to będzie przydatne dla fykologów zajmujących się nie tylko wodami bałtyckimi, ale również zbiornikami śródlądowymi, a także może służyć w pracach nad monitoringiem ekologicznym i sanitarnym oraz być przydatne dla biologów i studentów zainteresowanych organizmami wodnymi.  

  Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Prezentowana seria powstała z myślą o studentach anglojęzycznych studiów z zakresu prawa, administracji i biznesu. Pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego prezentują w niej podstawowe pojęcia związane z trzema głównymi perspektywami nauk prawnych: dogmatyczną, historyczną i teoretyczno-filozoficzną. Redaktorzy serii mają nadzieję, że przygotowane pozycje staną się inspiracją do dalszych pogłębionych studiów nad różnymi aspektami fenomenu prawa.

  Redaktorzy naczelni: prof. dr hab. Jerzy Zajadło, prof. dr hab. David Malcolm

  Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Seria LITERATURA I OKOLICE ukazuje się od 2007 r. Celem serii jest eliminowanie „białych plam” w obszarze ważnych dziedzin humanistyki światowej przez regularne przekładanie wybitnych jej dzieł na język polski. Centrum serii stanowi nauka o literaturze. Literatura w obrębie kultury zajmuje miejsce szczególne z uwagi na swoją wieloaspektowość. Dzieło literackie swoimi licznymi zagadnieniami styka się z wieloma dziedzinami kultury: językiem, mitologią, religią, folklorem, filozofią, rozmaitymi gałęziami wiedzy, innymi rodzajami sztuk, z życiem codziennym wreszcie. Z tego względu nauka o literaturze również nie zamyka się wyłącznie w kręgu „cech swoistych” literatury, jej „literackości”. Wkracza w wymienione strefy kultury. Bez kontaktowania się z nimi literatura byłaby pustą igraszką słowną.

  Seria LITERATURA I OKOLICE nie jest serią wąskospecjalistyczną, adresowaną do stosunkowo nielicznego grona literaturoznawców. Powinna zainteresować również przedstawicieli innych dyscyplin, tworzących - zgodnie z terminologią Floriana Znanieckiego - krąg „nauk o kulturze”.

  Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Psychologia międzykulturowa rozwija się w Polsce od kilkunastu lat w głównych ośrodkach akademickich naszego kraju. Badacze określający się tym mianem są obecni w światowej nauce, a ostatnio postanowili utworzyć sekcję w Polskim Stowarzyszeniu Psychologii Społecznej. Ich celem jest upowszechnienie tej dziedziny wiedzy o ludzkiej psychice poprzez wydzielenie zwartej serii publikacji, która będzie wyrazista i zauważalna dla badaczy, studentów i wszystkich ludzi zainteresowanych związkami psychiki z kulturą. Seria będzie promować tę wciąż nową dyscyplinę w rodzinie nauk psychologicznych, zapoznając czytelnika z czołowymi, oryginalnymi osiągnięciami polskich autorów. Główne kryteria selekcji dotyczą prac nowych, empirycznych i przekraczających objętość artykułów przyjmowanych przez czasopisma naukowe. Monografie zachęcają do współpracy autorów o zacięciu teoretycznym, jednak nie będę stanowić forum dla esejów bądź publicystyki z pogranicza psyche i kultura.>

  Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Redaktorzy naczelni: dr hab. Olga Kubińska, prof. UG, prof. dr hab. Wojciech Kubiński

  Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Redaktor naczelny: dr hab. Anna Marchewka, prof. UG

  Książki w tej serii wydawniczej:

 • „Studia Historica Gedanensia” jest rocznikiem humanistycznym publikującym teksty o tematyce historycznej. Istnieje od 2010 r. Wydaje tomy tematyczne, z przydzielonymi do każdego redaktorami tematycznymi. W każdym z tomów redakcja dąży, aby obecne były artykuły obejmujące epokę starożytności, przez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX i XX. Nadesłane propozycje artykułów są dyskutowane na posiedzeniu komitetu redakcyjnego, a w wypadku akceptacji przydzielane są recenzentom specjalizującym się w danej epoce historycznej.

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Redaktor naczelny: dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG

  Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Redaktor naczelny: prof. dr hab. Beata Możejko

  Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej:

 • Seria wydawnicza Wokół Sztuki ma na celu propagowanie problematyki sztuki (głównie muzyki, plastyki, literatury oraz teatru) w edukacji i życiu człowieka. Interdyscyplinarne spojrzenie zarówno teoretyków, jak i praktyków (także spoza obszaru sztuki) jest próbą, z jednej strony, włączenia się w dyskusję dotyczącą marginalizowania sztuki w wychowaniu dziecka, a z drugiej – pokazania możliwości jej wykorzystania w edukacji w wymiarze szkolnym czy też pozaszkolnym. Zamysłem twórców serii jest ukazanie możliwości pojmowania pedagogiki jako sztuki bycia mistrzem, przewodnikiem w stale się zmieniającej, złożonej przestrzeni społecznej.

  Książki w tej serii wydawniczej:

 • Książki w tej serii wydawniczej: