fbpx Kolegium redakcyjne | Wydawnictwo UG

Kolegium redakcyjne | Wydawnictwo UG

Skład Kolegium Redakcyjnego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 95/R/16
z dnia 10 października 2016 roku
 
w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016–2020
 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. ze zm. w związku z § 1 ust. 5 Regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu UG nr 6/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku ze zm. w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje się Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016–2020 w następującym składzie:
 1. prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Wydział Biologii,
 2. dr hab. Piotr Mucha, prof. UG – Wydział Chemii,
 3. dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG – Wydział Ekonomiczny,
 4. dr hab. Zenon Lica, prof. UG – Wydział Filologiczny,
 5. prof. dr hab. Tadeusz Stegner – Wydział Historyczny,
 6. prof. UG, dr hab. Wiesław Miklaszewski – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
 7. dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych,
 8. prof. dr hab. Lucyna Falkowska – Wydział Oceanografii i Geografii,
 9. prof. UG, dr hab. Krzysztof Grajewski – Wydział Prawa i Administracji,
 10. prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki – Wydział Zarządzania,
 11. prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.
 
§ 2
 
Traci moc zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 6/R/13 z dnia 21 stycznia 2013 roku ze zm., w sprawie powołania Rady Redakcyjnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Gwizdała
profesor nadzwyczajny
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Gwizdała
Treść wprowadzona przez: Łukasz Gwizdała
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 czerwca 2017 roku, 13:54