Ścieżka wydawnicza | Wydawnictwo UG

„Ścieżka” wydawnicza książki

 1. Przesłanie do wydawnictwa wypełnionej ankiety książki.
 2. Wstępna kalkulacja z Wydawnictwa.
 3. Uzgodnienie z wydawnictwem i potwierdzenie przez autora finansowania książki.
 4. Wstępna decyzja wydawnictwa o wydaniu książki.
 5. Podpisanie umowy z wydawnictwem o przeniesieniu praw autorskich (z zastrzeżeniem ze strony wydawnictwa, że w przypadku recenzji negatywnej umowa zostanie zerwana).
 6. Złożenie książki do wydawnictwa.
 7. Przesłanie książki do recenzji.
 8. Odpowiedź autora/redaktora naukowego na recenzję wraz z ustosunkowaniem się do uwag recenzenta.
 9. Złożenie do wydawnictwa poprawionej książki z uwzględnieniem uwag recenzenta – nowa poprawiona wersja, zgodna z parametrami technicznymi, o których mowa wyżej (wydruk i wersja elektorniczna przesłana na adres: wydawnictwo@ug.edu.pl).
 10. Przekazanie książki do redakcji i rozpoczęcie procesu wydawniczego:
  1. redakcja;
  2. spotkanie autora z redaktorem – podczas tego spotkania redaktor omówi z autorem naniesione poprawki, wyjaśni ewentualne nieścisłości, poprosi o uzupełnienie braków (jeśli takie będą w tekście bądź w przypisach), a także uzgodni oczekiwania autora względem okładki, by przekazać grafikowi jak najwięcej danych dotyczących projektu;
  3. pierwszy skład;
  4. drugie spotkanie z autorem i przekazanie tekstu do korekty autorskiej – autor otrzyma wydruk książki w wersji po złamaniu, zatem zbliżonej do ostatecznej, a także projekt okładki do zatwierdzenia przez autora (projekt ten może też zostać przesłany wcześniej drogą mailową, w zależności od tego, czy zostanie wykonany jeszcze przed terminem drugiego spotkania);
  5. korekta autorska;
  6. korekta redaktora (redaktor ma obowiązek po korekcie autorskiej jeszcze raz przeczytać całą książkę);
  7. drugi skład;
  8. druga korekta redaktora;
  9. ostatni skład przed oddaniem do druku;
  10. redaktor sprawdza książkę oraz okładkę do ostatniej poprawki, zatwierdzając na końcu jej oddanie do druku;
  11. zatwierdzenie przez autora wersji książki oddanej do druku.
 11. Przekazanie publikacji do druku i poinformowanie o tym Autora wraz z podaniem terminu wydruku.
 12. Przekazanie autorowi egzemplarzy autorskich oraz wprowadzenie książki na rynek wydawniczy.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Gwizdała
Treść wprowadzona przez: Łukasz Gwizdała
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 lipca 2019 roku, 7:07